Υπηρεσίες

logo image

Υπηρεσίες

Συναλλαγές σε Χ.Α. για Ιδιώτες Επενδυτές

Η πραγματοποίηση συναλλαγών στο ΧΑ γίνεται μέσω των τερματικών OASIS του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από πιστοποιημένα στελέχη της εταιρείας. Η Α Σαρρής ΑΕΠΕΥ δίνει ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα στην ταχύτητα λήψης των εντολών, την βέλτιστη εκτέλεση των, καθώς επίσης και την άμεση ενημέρωση των επενδυτών για την κατάσταση των εντολών τους.


Συναλλαγές με Πίστωση (2 day credit & margin)

Η δυνατότητα χορήγησης πίστωσης για εξόφληση αγοράς μετοχών με χρονικό περιθώριο τις 2 εργάσιμες μέρες μπορεί να πραγματοποιηθεί για την εκμετάλλευση τυχόν άμεσων και έντονων ανοδικών κινήσεων των μετοχών. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα αγορών με πίστωση αόριστης διάρκειας (MARGIN) σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό επιτόκιο. Το margin παρέχει την δυνατότητα στους επενδυτές να αξιοποιούν την πλεονάζουσα ρευστότητα με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.


REPOS

H εταιρεία παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες της να αυξήσουν τις αποδόσεις των κεφαλαίων τους μέσω τοποθέτησης των εκάστοτε πιστωτικών υπολοίπων τους σε προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις ή και συμφωνίες επαναγοράς ομολόγων (Repos). Οι συμφωνίες συνάπτονται μεταξύ εταιρείας και επιλεγμένων ελληνικών τραπεζών για χρονική διάρκεια μιας ημέρας (overnight) με τα πλέον ανταγωνιστικά επιτόκια της αγοράς.


Υπηρεσίες Ενημέρωσης (Ενημερωτικά δελτία, Δημοσιεύσεις, Εταιρικές πράξεις)

Όλοι οι πελάτες της εταιρείας έχουν την δυνατότητα να συμβουλεύονται την εταιρεία για την προσωπική τους ενημέρωση και ειδικότερα για:

 • Τα θεμελιώδη μεγέθη όλων των εισηγμένων εταιρειών
 • Ενημερωτικά δελτία, ανακοινώσεις/δελτία τύπου
 • Ιστορικά αρχεία τιμών όλων των μετοχών και δεικτών
 • Τεχνικές αναλύσεις και διαγράμματα

Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χρηματιστηριακών υπηρεσιών της, η Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ προσφέρει υπηρεσίες θεματοφυλακής καλύπτοντας το σύνολο των τίτλων στην Ελληνική και στις διεθνείς αγορές. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αφορούν:

 • Εκκαθάριση συναλλαγών
 • Φύλαξη τίτλων
 • Παρακολούθηση, ενημέρωση και συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις (συμμετοχή σε ΑΜΚ, είσπραξη μερισμάτων, splits, δεσμεύσεις)
 • Έκδοση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση
 • Εξάσκηση warrants

Συναλλαγές σε Διεθνείς Μετοχές και Προϊόντα - Συναλλαγές σε Ομόλογα

Μέσω της πλατφόρμας XNET του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο επενδυτής αποκτά άμεση πρόσβαση σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές με την διατήρηση του χρηματιστηριακού κωδικού του. Οι διαδικασίες είναι παρόμοιες με εκείνες που ακολουθούνται στις ελληνικές μετοχές με τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Άμεση και ασφαλής πρόσβαση στις αγορές
 • Την αξιοπιστία και διαφάνεια του Χρηματιστηρίου Αθηνών
 • Φύλαξη των μετοχών στο όνομα του πελάτη
 • Είσπραξη μερισμάτων, συμμετοχή σε ΑΜΚ
 • Χώρες διαπραγμάτευσης

Παράλληλα με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επενδυτών, η εταιρεία προσφέρει την δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών επί κρατικών και εταιρικών ομολόγων.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της εποχής και στο ευμετάβλητο και πολύπλοκο διεθνές οικονομικό περιβάλλον η Α ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ προσφέρει στους πελάτες της την υπηρεσία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (ADVISORY Asset Management). Η υπηρεσία της συμβουλευτικής διαχείρισης αρμόζει περισσότερο στον επενδυτή ο οποίος μπορεί να έχει ενεργή ενασχόληση με τις αγορές και επιθυμεί να διαχειρίζεται ο ίδιος το χαρτοφυλάκιό του, ενώ ταυτόχρονα του παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης των επενδυτικών προτάσεων και απόψεων της ομάδας διαχείρισης. Ο επενδυτής διατηρεί τον τελικό έλεγχο των επενδυτικών επιλογών, αξιοποιώντας παράλληλα την συνεχή ενημέρωση και την πρόσβαση σε πληροφόρηση. Σε συνεργασία με τον επενδυτή προσδιορίζεται το επενδυτικό του προφίλ και καθορίζεται ο επιθυμητός βαθμός κινδύνου σε σχέση με την προσδοκώμενη απόδοση. Ο επενδυτής λαμβάνει την τελική απόφαση και η εταιρεία προχωρά άμεσα στην διαμόρφωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου που αρμόζει στο επενδυτικό προφίλ του πελάτη.


Asset management - Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Σε ένα πολύπλοκο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με πληθώρα οικονομικών δεδομένων και πληροφοριών, που απαιτούν καθημερινή αξιολόγηση τους και δυνατότητα άμεσης λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ προσφέρει στους πελάτες της την υπηρεσία της ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, μια διαφορετική προσέγγιση για την επίτευξη των επενδυτικών τους στόχων. Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στον επενδυτή που δεν διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο και την τεχνογνωσία για ενεργή ενασχόληση με το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών του προϊόντων και επιθυμεί η Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ με το έμπειρο και πιστοποιημένο της προσωπικό να αναλάβει την διαχείρισή του. Βασικός σκόπος της επενδυτικής επιτροπής, που θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή, αποτελεί η ορθή κατανομή των περουσιακών του στοιχείων στις διάφορες κατηγορίες επενδύσεων, ώστε να ταιριάζει με το επενδυτικό του προφίλ και να καλύπτει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους στόχους του. Έπειτα, και με βάση τα παραπάνω, κυριαρχικό μέλημα της επενδυτικής επιτροπής αποτελεί η εύρεση του ιδανικού μείγματος αξιών, που δυνητικά θα μεγιστοποιήσουν την αξία του χαρτοφυλακίου του επενδυτή, διατηρώντας ταυτόχρονα τον επενδυτικό κίνδυνο σε ανεκτά επίπεδα.