Έγγραφα

Μερικά χρήσιμα έγγραφα και σύνδεσμοι για την εξυπηρέτηση σας

logo image

Χρήσιμα έγγραφα

Νέα σύμβαση MIFID II

Έναρξη συνεργασίας με την Α. Σαρρής ΑΕΠΕΥ (έγγραφα & διαδικασίες)

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς διατηρεί η Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. μέσω των οποίων μπορείτε να καταθέτετε τα ποσά που προκύπτουν από την εκτέλεση των αγορών σας. Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας & τον κωδικό που διατηρείτε στην Εταιρεία μας καθώς επίσης και να ειδοποιείτε το Ταμείο της Α.ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την κατάθεσή σας.

GR81 0110 0410 0000 0414 7206 280

GR10 0140 1010 1010 0200 2022 132 (€)
GR44 0140 2260 2260 0200 2050 095 (EUR)
GR94 0140 1010 1010 1500 1004 103 (USD)
GR80 0140 1010 1010 2500 1000 814 (GBP)

GR59 0172 0170 0050 1700 5480 688 (€)
GR10 0172 0170 0050 1707 1455 538 (USD)

GR94 0260 2400 0003 3020 0250 714


MiFID ΙΙ

Κατεβάστε την Προσυμβατική Ενημέρωση

Η παραπάνω προσυμβατική ενημέρωση περιλαμβάνει:

  • Τις Γενικές Πληροφορίες για τις παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες.
  • Τα Γενικά Χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που σχετίζονται με τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα.
  • Την πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών.
  • Την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων.
  • Την πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης των συναλλαγών.

Νόμος 3606/1-11-2007 περί Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4514/2018 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις Ενσωμάτωση Οδηγίας MiFID II

Οδηγός για τους Επενδυτές.

Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσοδών από εγκληματικές δραστηριότητες

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία 2019/2034 - 31/12/2021

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟ 03/04/2023

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 2018

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΕΝΤΟΛΕΣ 2017

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2023

ΔΗΜΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2022)

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2021

ΔΗΜΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2020)

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2019

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2017

ΤΕΚΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΑΝΟΥ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (άρθρ. 38 παρ. 6 Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 -CSDR)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ESG