Οικονομικές Καταστάσεις

logo image

Οικονομικές Καταστάσεις

2023

2022

2021

2020

Η Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 575/2013 καθώς και τον νόμο με αριθμό 4261/2014, δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση στην ιστοσελίδα της, πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή της επάρκεια καθώς και τις πολιτικές – διαδικασίες που έχει θεσπίσει για την διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητές της. Παραπάνω οι δημοσιοποιήσεις και οι απαιτήσεις των άρθρων 80 έως 87 του νόμου 4261/2014, με σημείο αναφοράς την 31.12.2020.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013, 2012, 2011, 2010, 2009