Πιστοποιημένα στελέχη

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου από την πλευρά της εταιρείας, είναι η ύπαρξη στελεχών υψηλής κατάρτισης, εγνωσμένης εμπειρίας και κατάλληλης πιστοποίησης. Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 της υπ' αριθμ. 4/461/24.01.2008 απόφασης της Ε.Κ. και για λόγους οργανωτικής επάρκειας και διαφάνειας, η εταιρεία γνωστοποιεί τα πιστοποιημένα στελέχη και το ασκούμενο προσωπικό που απασχολεί.

Για να δείτε τη λίστα των πιστοποιημένων στελεχών της Α ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ πατήστε ΕΔΩ.